Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Sociale Angst Overwinnen (hierna ‘SAO’) wordt vertegenwoordigd door Talitha Helmer en is gevestigd te Amsterdam. De klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van SAO. SAO behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.1 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen SAO en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met SAO en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van SAO hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van zelfhulpprogramma, werkbladen en e-books (hierna: ‘e-book’, zelfhulpmodule,“zelfhulpmethode, werkbladen, modules, offline/online programma, programma of in het meervoud).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van het programma via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.3 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het programma niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.4 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van het programma.

Artikel 2 - Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Offertes en prijzen van SAO houden geen enkele verplichting/ verbintenis in en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SAO niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. SAO en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. SAO gaat er redelijkerwijs ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

2.3 De levering van het programma vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het programma aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft SAO aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het programma geen e-mailbericht van SAO hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij de SAO onmiddellijk te contacteren via info@socialeangstoverwinnen.nl.

2.4 Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het werkblad downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 - Gebruik van het programma

3.1 Om de werkbladen van het programma te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via http://get.adobe.com/nl/reader/ SAO is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van de werkbladen van het programma.

3.2 Het programma is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum zes verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het programma geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onder licentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

3.3 Op teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de producten van SAO., bezit SAO de intellectuele eigendomsrechten. Zolang de overeenkomst duurt mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij SAO je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, dienst of product, tenzij SAO je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.4 Als voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is SAO uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan.

3.5 Het is jou, Klant, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van SAO haar beeldmateriaal, informatie, content, etc. van de website of social media kanalen te gebruiken.

3.6 Bij overtreding van dit artikel ben je SAO direct een opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) verschuldigd voor iedere overtreding, alsmede € 1.000 (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SAO om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

3.7 Het programma is eigendom van SAO. Hoewel het zelfhulpmodule zorgvuldig is samengesteld, aanvaarden de auteurs noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan door eventuele fouten en onvolkomenheden in dit boek, dan wel door ondeskundig gebruik.

3.8 Gedurende de het programma heb jij, Klant, toegang tot de materialen van SAO, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.9 Zodra jouw programma eindigt, heb je niet langer toegang tot de materialen van SAO, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 - Bijzondere voorwaarden online en offline programma’s

4.1 In het programma delen wij onze kennis, ervaring en tools om succesvol sociale angst te overwinnen. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het uitvoeren van de oefeningen. Het succes dat jij uit het programma haalt is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Wij garanderen niet dat jij sociale angst overwint, ook niet dat je na het doorlopen van het programma geen klachten meer hebt. Wel spannen wij ons in zodat je de juiste handvatten hebt om sociale angst overwinnen te realiseren en staan wij binnen de grenzen van het programma voor je klaar.

4.2 Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na inschrijving van het Programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan info@socialeangstoverwinnen.nl.

4.3 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

4.4 De overeenkomst houdt voor ons geen resultaatsverbintenis in. Wij spannen ons in om een positief resultaat te bereiken, maar we kunnen niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt.

4.5 Het programma is van SAO. Bij het gebruik hiervan is bronvermelding verplicht.

Artikel 5 - Prijzen & betaling

5.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.socialeangstoverwinnen.nl. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SAO worden gecorrigeerd.

5.2 Betaling kan ineens of, als SAO dat schriftelijk aanbiedt, in termijnen. Als je betaalt in termijnen, dan blijft ook na het einde van de overeenkomst

de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot je het volledige verschuldigde bedrag hebt betaald.

5.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, betaal je voor alle producten van SAO direct elektronisch bij het bestellen c.q. aangaan van de overeenkomst het verschuldigde bedrag ineens of in termijnen, als die mogelijkheid er is en je hiervoor gekozen hebt.

5.4 Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

5.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je van SAO een betalingsherinnering, waarin staat vermeld dat bij niet tijdige betaling administratiekosten doorberekend worden voor de ingebrekestelling. Ook kondigt SAO aan dat SAO bij niet tijdige betaling de toegang tot een programma opschort dan wel ontzegt. Vindt na deze betalingsherinnering geen tijdige betaling plaats, dan ben je in verzuim en ben je wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten bovenop het openstaande bedrag verschuldigd aan SAO. Je bent de buitengerechtelijke incassokosten op basis van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten aan SAO verschuldigd, met een minimumbedrag van € 40,-.

5.6 Klachten over een factuur dienen binnen 1 (een) week na de datum op de factuur

schriftelijk bij SAO melden. Schriftelijk is per e-mail. Doe je dit niet binnen de gestelde termijn, dan ben je te laat en heb je je rechten verwerkt. Een klacht over een factuur schort de betalingsverplichting niet op.

5.7 Zodra SAO je in gebreke heeft gesteld, schort SAO haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden op totdat je het verschuldigde bedrag (met inbegrip van alle kosten) hebt voldaan.

5.8 De aankoop van het programma kan worden betaald door middel van iDEAL & Paypal. SAO kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (https://www.socialeangstoverwinnen.nl).

5.9 Voor de verwerking van de online betalingen, doet SAO beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. SAO stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. SAO heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

5.10 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan SAO in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

5.11 Het aangekochte programma zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

5.12 SAO vindt het belangrijk dat jij, klant, tevreden bent. Daarom hanteren wij garantie. Je kunt je uiterlijk tot 14 (dagen) na je aanmelding voor een van de producten van SAO nog bedenken. Je mag dan gebruik maken van de 14 dagen herroepingstermijn. Als je hiervan gebruik maakt, annuleer je je aanmelding voor de betreffende product van SAO.

5.13 Annuleren/herroepen doe je door aan SAO een e-mail te sturen naar info@socialeangstoverwinnen.nl. De dag dat je de e-mail verstuurt geldt als het annulerings-/herroepingsmoment. SAO checkt of je tijdig hebt herroepen.

5.14 Als je al aanbetalingen hebt gedaan, dan betaalt SAO die zo spoedig mogelijk aan je terug, mits SAO heeft vastgesteld dat je tijdig hebt herroepen/geannuleerd.

5.15 Bij annulering/herroeping verlies je de licenties op de door het SAO verstrekte programma.

5.16 Na verloop van 14 dagen na je aanmelding kun je je deelname aan een programma niet meer kosteloos annuleren. Gedurende het programma kun je niet tussentijds opzeggen. Je bent er expliciet mee akkoord dat tussentijdse opzegging niet van toepassing is.

5.17 Er is een uitzondering op de garantie van lid 12 van dit artikel en dat is de volgende. Heb je SAO online (via de website) een programma gekocht met een digitale inhoud aangeschaft en krijg je direct na betaling toegang tot alle online inhoud? Dan vervalt je herroepingsrecht als dat specifiek bij het programma vermeld staat. SAO wijst je op dit vervallen van je herroepingsrecht bij het betreffende product. Je ontvangt hiervan ook een bevestiging van SAO per e-mail. Ga je niet akkoord met deze voorwaarde, bijvoorbeeld door deze te vernietigen, dan krijg je geen toegang tot het programma.

Artikel 6 - Opschorting & ontbinding

6.1 SAO mag de overeenkomst met jou ontbinden als jij, Klant, de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt.

6.2 Verder mag SAO de overeenkomst met jou ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van SAO kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst met jou in redelijkheid niet van SAO mag worden verwacht.

6.3 Voordat SAO overgaat tot het ontbinden van de overeenkomst met jou, stuurt SAO je een schriftelijke ingebrekestelling. Schriftelijk is per email. In die schriftelijke ingebrekestelling geeft SAO je nog een korte termijn om alsnog aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te voldoen.

Doe je dat niet binnen de in de schriftelijk ingebrekestelling genoemde termijn, dan is de overeenkomst ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

6.4 SAO mag de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden opschorten, als jij de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt. Als SAO gegronde redenen heeft om te vrezen dat jij als Klant je verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet

(behoorlijk) zult nakomen, mag SAO. de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden ook opschorten.

6.5 SAO brengt je schriftelijk op de hoogte van de opschorting. Schriftelijk is per e-mail.

6.6 Zodra de overeenkomst met jou is ontbonden, zijn alle vordering van SAO op jou onmiddellijk opeisbaar. Als SAO de overeenkomst met jou opschort, behoudt SAO al haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 - Overmacht

7.1 SAO hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. SAO is dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.

7.2 Onder overmacht verstaat SAO onder andere: overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking; natuurgeweld; brand; terrorisme; vervoersproblemen;het plotseling niet beschikbaar zijn van een locatie of (programma)ruimte; andere bijzondere omstandigheden; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemie, epidemie, virussen, lockdown, natuurrampen, overstromingen, etc.)

7.3 SAO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de overmachtsituatie intreedt nadat SAO haar verplichting had moeten nakomen.

7.4 Zolang de overmachtsituatie voortduurt mag SAO de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan mag zowel jij als SAO als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

7.5 Is SAO ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie de overeenkomst al gedeeltelijk nagekomen en vertegenwoordigt dat deel een zelfstandige waarde, dan mag SAO om voor dit nagekomen gedeelte een factuur aan je sturen.

Artikel 8 - Klachten

8.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan SAO laten weten door middel van een e-mail via info@socialeangstoverwinnen.nl.

8.2 Klachten meld je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht aan

SAO. Meld je je klachten later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan SAO hebt doorgeven, is SAO niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou ontstaat.

9.2 SAO is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door medewerking en diensten van andere partijen, waarop SAO weinig of geen invloed heeft.

9.3 Bij ontbinding van de overeenkomst is SAO nooit verplicht om je enige schadevergoeding te betalen of je schadeloos te stellen.

9.4 Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of ben je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoeft SAO aan jou geen schadevergoeding te betalen.

9.5 Als sprake is van overmacht, dan is SAO niet aansprakelijk.

9.6 De aansprakelijkheid van SAO voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, applicaties, licenties en hardware, is uitgesloten.

9.7 SAO is eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou: voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad, die SAO kan worden toegerekend, of voor schade doordat SAO niet correct voldoet aan onze overeenkomst.

9.8 Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht van een ander (zoals het eigendomsrecht), het handelen of niet handelen in strijd met de wet (zoals vernieling) en handelen in strijd met normen en waarden (zoals inbreuk op andermans privacy).

9.9 Iedere aansprakelijkheid van SAO voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Dat betekent dat vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade als gevolg van het verergeren van klachten is uitgesloten. Wij zijn daarmee niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht (inclusief economisch, psychisch en/of fysiek) en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen..

9.10 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals hiervoor is aangegeven, geldt niet als je schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door SAO.

9.11 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een (1) maand, na het ontstaan daarvan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij SAO meldt.

9.12 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SAO vervalt door het enkele verloop van 1 (een) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.

9.13 Jij vrijwaart SAO voor iedere aansprakelijkheid voor schade bij derden.

9.14 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je SAO eerst schriftelijk in gebreke stellen en SAO nog een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

Artikel 10 - Geheimhouding persoonsgegevens

10.1 SAO is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, tenzij dit openbare bronnen betreft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 SAO neemt jouw privacy serieus en houdt zich in dit kader aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan haar stelt. Meer informatie over hoe SAO omgaat met persoonsgegevens, kun je lezen in de privacyverklaring van SAO. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op de website van SAO.

Artikel 11 - Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om deze onderling op te lossen, voordat we ze aan de rechter voorleggen.

11.2 Als we er onderling niet uitkomen, dan leggen we geschillen voor aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11.3 Op alle overeenkomsten tussen SAO en jou en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands rechte van toepassing.

Artikel 12 - Slotbepaling

12.1 Als bepalingen in onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden strijdig zijn met elkaar, dan geldt hetgeen we in onze overeenkomst hebben afgesproken.

12.2 Tezamen met de je aanmelding voor een of meer van onze producten en de een eventuele bevestigingsmail, vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en SAO. Eventuele eerder overeenkomsten, regelingen en afspraken komen hiermee te vervallen.

12.3 Als onduidelijkheden bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen af te spreken, waarbij we zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen nemen.

12.4 SAO mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip bovenaan deze voorwaarden. Nowherdays B.V. stuurt de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig per e-mail naar je toe.

12.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kun je vinden en lezen op

de website van SAO.